Kako in kje smo

Namesto ‘Kdo smo’… (kontaktni podatki ter prijava na novice spodaj)

Namen in poslanstvo   [in English]

Psihedelično društvo Slovenije je povezovalna točka za vse posameznike in organizacije, ki jih zanimajo psihedelična in sorodna stanja zavesti. Verjamemo, da lahko psihedelične učinkovine, rastline in gobe, kot tudi psihedelične tehnike, vnovič postanejo dragocena orodja za razvoj človeške družbe in si povrnejo vlogo katalizatorjev družbenih sprememb – vlogo, kakršno so zgodovinsko imele znaten del človeškega razvoja. Podpiramo dobronamerno, odgovorno in varno uporabo psihedelikov in drugih enteogenov ter njihovo legitimno vrnitev v sodobno kulturo, saj smo prepričani, da jih lahko nekateri ljudje uporabljajo v splošno korist, kot pripomočke za terapijo, duhovno rast, umetniško ali znanstveno ustvarjalnost, sočustvovanje, ali kot sredstvo za sproščanje družbenih napetosti. Uporaba psihedelikov gotovo ni primerna za vse ljudi, za večino pa le ob prisotnosti terapevta ali izkušenega vodiča, a vendar menimo, da je potrebno omogočiti svobodo raziskovanja psihedeličnih stanj zavesti tistim, ki si to želijo in se za to primerno pripravijo. Tisočletna praksa v tradicionalnih družbah in številne sodobne raziskave potrjujejo vrednost psihedelikov in nam posredujejo znanje o učinkoviti in varni rabi. Kljub trenutnem psihedeličnem preporodu na znanstveno-raziskovalnem področju in dobrim klinično dokazanim terapevtskim rezultatom, so številni psihedeliki prepovedani in družbeni odnos do njihove uporabe je zaradi strahu pred neznanim še vedno pretežno odklonilen. Takšno stanje ovira nastanek družbenih praks, ki bi omogočale koristno uporabo. Zato je naše temeljno poslanstvo izobraževanje širšega občestva in osveščanje stroke, kot tudi pomoč pri pripravi na psihedelično izkušnjo in duševni integraciji psihedeličnih uvidov. S tem, ko je psihedelična izkušnja v družbi izgubila svojo tradicionalno vlogo in so jo nadomestile neizkustvene duhovne prakse in dogmatski miselni vzorci, je sodobni človek postal odtujen od stvarstva. Čas je, da se tej izkušnji povrne nekdanja vloga, da se lahko družba, ki se je znašla v duhovnem mrtvilu, zopet poda na pot naprej.

Kontaktni naslov: info (afna) psihonavt (pika) si
Facebook | YouTube | Telegram


Spodaj se lahko prijavite na naša obvestila
:

Prijavljate se na novice Psihedeličnega društva Slovenije. Vaš e-naslov je zaseben in ga brez sodnega naloga ne bomo posredovali nikamor in nikomur, nikoli.


Purpose and mission

The Psychedelic Society of Slovenia aims at connecting all individuals and organizations interested in psychedelic and related states of consciousness. We believe that psychedelic compounds, plants and mushrooms, as well as psychedelic techniques, can again become valuable tools for the development of human society and regain the role of catalysts of social change – a role they historically held for a significant part of human history. We support the well intentional, responsible and safe use of psychedelics and other entheogens, and their legitimate return to modern culture, as we are convinced that some people can use them for beneficial purposes, such as aid in therapy, spiritual growth, artistic and scientific creativity, empathy, or as a mean for relaxing social tensions. The use of psychedelics is certainly not suitable for all people. Indeed, for most people, it is only safe in the presence of a therapist or an experienced guide, but we believe it is necessary to allow the freedom to investigate psychedelic states of consciousness to those who desire it and prepare for it accordingly. Millenniums of practice in traditional societies and numerous modern studies confirm the value of psychedelics and provide us with knowledge about effective and safe use. Despite the current psychedelic revival in science and research, and good clinically proven therapeutic results, many psychedelics are prohibited, and the social reception toward their use is still largely negative due to fear of the unknown. Such a situation hampers the emergence of social practices that would allow safe and efficient use. That is why our basic mission is the education of the public and improving awareness among experts. Additionally, we aim at helping in preparing individuals for the psychedelic experience and psychological integration of psychedelic insights. While the psychedelic experience in society lost its traditional role, and was replaced by non-experiential spiritual practices and dogmatic thought patterns, the modern man became alienated from creation. It is time to return this experience to its former role, so that the society that got lost in a spiritual dead end, can again develop forward.

Contact us at: info (at) psihonavt (dot) si
Facebook | YouTube | Telegram